Fitness

Fitnessul este un concept care are multiple înţelesuri, în funcţie de nivelul cultural şi formaţia profesională a celui ce îl utilizează. Fitnessul este capacitatea de a accede la o calitate optimă a vieţii, reprezintă deci o condiţie dinamică, multidimensională ce se bazează pe o stare de sănătate pozitivă şi include în ea mai multe componente: fitness intelectual, social, spiritual  şi fizic (condiţia fizică).

Alături de educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia estetică şi educaţia tehnico-profesională, educaţia fizică este componentă a educaţiei generale. Educaţia fizică (noţiunea superioară – educaţie) – înţelesul principal = activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a exerciţiilor fizice în scopul măririi, în principal, a potenţialului biologic al omului în concordanţă cu cerinţele sociale. Observaţii: educaţia fizică este fiziologică prin natura exerciţiilor sale, pedagogică prin metodă, biologică prin efectele sale şi socială prin organizare şi activitate în centrul căreia stă omul se constituie ca o categorie de bază a domeniului, care valorifică extensiv exerciţiul fizic în scopurile amintite.

Între toate componentele educaţiei există o strânsă interdependenţă, ele formând un întreg, un sistem. Este un proces instructiv-educativ atât bilateral cât şi independent.

Caracteristicile educaţiei fizice

- Este accesibilă tuturor indivizilor ;

- Are un predominant caracter formativ (pregătire pentru viaţă, însuşirea şi respectarea regulilor competiţiei, profilactic, recuperator) – vezi foto

- Dispune de un mare număr de exerciţii fizice din ramuri şi probe sportive, din deprinderi şi priceperi motrice de bază şi utilitar aplicative, pentru dezvoltarea capacităţilor (calităţilor) motrice sau pentru dezvoltarea fizică corectă şi armonioasă.

- Este fiziologică prin natura exerciţiilor: prin practicarea exerciţiului fizic se îmbunătăţesc parametrii de frecvenţă cardiacă, tensiunea arterială, capacitatea pulmonară.

- Este pedagogică prin metode: demonstraţia unei mişcări de către sportivul cel mai bun, exerciţiul – prin repetarea de un număr de ori a mişcării.

- Este biologică prin efecte: la cei antrenaţi scade frecveţa cardiacă şi tensiunea arterială şi creşte capacitatea pulmonară.

- Este socială prin organizare.

VĂ AŞTEPTĂM!

conf dr. REMUS DUMITRESCU

lect. dr. ROBERT SAKIZLIAN

asist. drd. MONICA SAKIZLIAN